محصولات | بهمن دیزل

بهمن ديزل

امپاور
امپاور
امپاور
جديد
فورس 6 تن
فورس 6 تن
فورس 6 تن
جديد
فورس 6 تن ( کابین خوابدار)
فورس 6 تن ( کابین خوابدار)
فورس 6 تن ( کابین خوابدار)
جديد
فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
جديد
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو 8.4 تن (NPR75M)
كاميون ایسوزو 8.4 تن (NPR75M)
كاميون ایسوزو 8.4 تن (NPR75M)
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
NMR85E - کامیونت 5/2 تن
NMR85E - کامیونت 5/2 تن
NMR85E - کامیونت 5/2 تن

کاربری

کاربری حمل خودرو کامیون 6 تن
کاربری حمل خودرو کامیون 6 تن
کاربری حمل خودرو کامیون 6 تن
کاربری بالابر ( 18 متری مدل تلسکوپی) کامیون 6 تن
کاربری بالابر ( 18 متری مدل تلسکوپی) کامیون 6 تن
کاربری بالابر ( 18 متری مدل تلسکوپی) کامیون 6 تن
کاربری ایزوله - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری ایزوله - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری ایزوله - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری آتش نشانی - کامیون 6 تن
کاربری آتش نشانی - کامیون 6 تن
کاربری آتش نشانی - کامیون 6 تن
کاربری یخچال کامیون فورس 6 تن (کابین خوابدار)
کاربری یخچال کامیون فورس 6 تن (کابین خوابدار)
کاربری یخچال کامیون فورس 6 تن (کابین خوابدار)
کاربری یخچال - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری یخچال - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری یخچال - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری باری چوبی با روکش فلزی کامیون فورس6 تن (کابین خوابدار)
کاربری باری چوبی با روکش فلزی کامیون فورس6 تن (کابین خوابدار)
کاربری باری چوبی با روکش فلزی کامیون فورس6 تن (کابین خوابدار)
کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه ( تیغه ای ) - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه ( تیغه ای ) - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه ( تیغه ای ) - کامیون فورس 8/5 تن (کابین خوابدار)
کاربری باری چوبی با روکش فلزی کامیون فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
کاربری باری چوبی با روکش فلزی کامیون فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
کاربری باری چوبی با روکش فلزی کامیون فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
کاربری لبه دار بغل بازشو کامیون فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
کاربری لبه دار بغل بازشو کامیون فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
کاربری لبه دار بغل بازشو کامیون فورس 8.5 تن (کابین خوابدار)
کاربری مسقف چادری کامیون فورس 8.5 تن(کابین خوابدار)
کاربری مسقف چادری کامیون فورس 8.5 تن(کابین خوابدار)
کاربری مسقف چادری کامیون فورس 8.5 تن(کابین خوابدار)
کاربری ایزوله - کامیون 6 تن
کاربری ایزوله - کامیون 6 تن
کاربری ایزوله - کامیون 6 تن
کاربری مسقف چادری کامیون فورس 6 تن (کابین خوابدار)
کاربری مسقف چادری کامیون فورس 6 تن (کابین خوابدار)
کاربری مسقف چادری کامیون فورس 6 تن (کابین خوابدار)
کاربری باری چوبی با روکش ورق فلزی - کامیون 6 تن
کاربری باری چوبی با روکش ورق فلزی - کامیون 6 تن
کاربری باری چوبی با روکش ورق فلزی - کامیون 6 تن
کاربری حمل زباله - کامیون6 تن
کاربری حمل زباله - کامیون6 تن
کاربری حمل زباله - کامیون6 تن
کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس 6تن (کابین خوابدار)
کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس 6تن (کابین خوابدار)
کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس 6تن (کابین خوابدار)
کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس 8.5تن (کابین خوابدار)
کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس 8.5تن (کابین خوابدار)
کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس 8.5تن (کابین خوابدار)
کاربری مسقف چادری - کامیون 6 تن
کاربری مسقف چادری - کامیون 6 تن
کاربری مسقف چادری - کامیون 6 تن
کاربری آتش نشانی کامیون ایسوزو ۶ تن
کاربری آتش نشانی کامیون ایسوزو ۶ تن
کاربری آتش نشانی کامیون ایسوزو ۶ تن
کاربری مسقف فلزی - کامیون 6 تن
کاربری مسقف فلزی - کامیون 6 تن
کاربری مسقف فلزی - کامیون 6 تن
کاربری بالابر پشت کامیونتی( TAIL LIFT) - کامیون 6 تن
کاربری بالابر پشت کامیونتی( TAIL LIFT) - کامیون 6 تن
کاربری بالابر پشت کامیونتی( TAIL LIFT) - کامیون 6 تن
کاربری لبه دار بغل بازشو -کامیون 6 تن
کاربری لبه دار بغل بازشو -کامیون 6 تن
کاربری لبه دار بغل بازشو -کامیون 6 تن
کاربری تانکر حمل آب - کامیون 6 تن
کاربری تانکر حمل آب - کامیون 6 تن
کاربری تانکر حمل آب - کامیون 6 تن
کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه ( تیغه ای ) - کامیون 6 تن
کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه ( تیغه ای ) - کامیون 6 تن
کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه ( تیغه ای ) - کامیون 6 تن
کاربری ایزوله - وانت کارا تک کابین
کاربری ایزوله - وانت کارا تک کابین
کاربری ایزوله - وانت کارا تک کابین
کاربری یخچال - کامیون 6 تن
کاربری یخچال - کامیون 6 تن
کاربری یخچال - کامیون 6 تن