سرویس های دوره ای | بهمن دیزل
سرویس های دوره ای

سرویس های دوره ای

سرویس اولیه در بازه زمانی 6 ماه از تاریخ تحویل خودرو باید انجام شود و باید درکیلومتر 4500 تا 5500 انجام گردد.

  • برای کاربری خاص مانند آتش نشانی سرویس های اولیه و دوره ای در صورت نرسیدن خودرو به کیلومتر سرویس در بازه 3 الی 4 ماهه انجام گردد.
  • در صورت عدم انجام سرویس اولیه خودرو از گارانتی خارج می گردد.
  • در صورت عدم انجام یکی از سرویس ها در صورت مراجعه بعدی، خودرو تا سرویس بعدی از گارانتی خارج می شود.
  • جدول حداقل و حداکثر کارکرد خودرو جهت مراجعه برای سرویس های دوره ای:

                 

سرویس دوره ای

20.000 کیلومتر

40.000 کیلومتر

60.000 کیلومتر

80.000 کیلومتر

100.000 کیلومتر

120.000 کیلومتر

140.000 کیلومتر

160.000 کیلومتر

180.000 کیلومتر

200.000 کیلومتر

حداکثر/حداقل کارکرد

21000-19500

41000-39500

61000-59500

81000-79500

101000-99500

121000-119500

141000-139600

161000-159500

181000-179500

201000-199500

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

حداکثر زمان مجاز

حداکثرکارکرد (کیلومتر)

36 ماه بعد ازتاریخ تحویل به اولین مشتری

دویست هزار کیلومتر

 سرویس های دوره ای خودرو MAXUS

توجه داشته باشید که انجام سرویس های دوره ای، در مدت زمان یا کیلومتر کارکرد های مشخص شده ، هزینه تعمیر و نگهداری خودرو ها را کاهش داده و شرایط رانندگی اطمینان بخشی را برای شما فراهم می نماید. هنگام انجام این سرویس ها سیستم ها و قسمتهای پیش بینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و برخی تعمیرات، تنظیمات و تعویض قطعات روی آن صورت می پذیرد که عدم انجام به موقع این سرویس ها با توجه به خساراتی که به بار می آورند هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش می دهد. بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در این دفترچه نسبت به انجام سرویس های دوره ای خوروی خودبا مراجعه به یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش (طبق لیست پیوست) یا تعمیرگاه مرکزی شرکت بهمن دیزل اقدام فرمائید.

      جدول حداقل و حداکثر کارکرد خودرو جهت مراجعه برای سرویس های دوره ای:

سرویس دوره ای

30.000 کیلومتر

45.000 کیلومتر

75.000 کیلومتر

90.000 کیلومتر

105.000 کیلومتر

120.000 کیلومتر

135.000 کیلومتر

150.000 کیلومتر

165.000 کیلومتر

180.000 کیلومتر

195.000 کیلومتر

حداکثر کارکرد

14.500 16.000 کیلومتر

29.500 31.000 کیلومتر

44.500 46.000 کیلومتر

59.500 61.000 کیلومتر

74.500 76.000 کیلومتر

89.500  91.000 کیلومتر

104.500  106.000 کیلومتر

119500  121.000 کیلومتر

134.500  136.000 کیلومتر

149.500  151.000 کیلومتر

164.500  166.000 کیلومتر

179.500  181.000 کیلومتر

194.500  196.000 کیلومتر

نکات:

1. هرگاه مالک در کیلومتر مقرر برای یکی از سرویس های دوره ای (به غیر از سرویس اولیه) به نمایندگی مجاز (طبق لیست پیوست) مراجعه نکند ، در صورت مراجعه بعدی بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی و کارشناس گارانتی شرکت سرویس دوره ای مورد نظر انجام شده و خودرو تا سرویس بعدی از گارانتی خارج خواهد شد.

  1.  فیش های سرویس های اولیه و 15000 کیلومترضمیمه دفتر چه گارانتی می باشد که، بعد از انجام هر سرویس فیش مربوطه بعد از تکمیل و امضا توسط نمایندگی مجاز (طبق لیست پیوست) از دفترچه جدا خواهد شد.